Բաց մրցույթ՝ Պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանության հարցերով առաջատար մասնագետի և քարտուղարության առաջատար մասնագետ-գլխավոր հաշվապահ-ֆինանսիստի պաշտոն զբաղեցնելու համար

Հրապարակման օրը՝ 07.11.2018 - Վերջնաժամկետը՝ 25.11.2018
 1. Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը (այսուհետ՝ Պաշտպանի աշխատակազմ) հայտարարում է բաց մրցույթներ Պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար (Աշխատակազմի դեպարտամենտի հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանության հարցերով առաջատար մասնագետ, Աշխատակազմի քարտուղարության առաջատար մասնագետ-գլխավոր հաշվապահ-ֆինանսիստ):
 2. Աշխատակազմի դեպարտամենտի հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանության հարցերով առաջատար մասնագետի գործառույթներն են՝
 • իրականացնում է մակագրված դիմում-բողոքների ուսումնասիրություն, համապատասխան որոշումների, գրությունների նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքներ, ներկայացնում դրանք Դեպարտամենտի ղեկավարին.
 • Պաշտպանի և Դեպարտամենտի ղեկավարի հանձնարարությամբ, իրավունքների և ազատությունների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունների հիման վրա, իրականացնում է արագ արձագանքումներ.
 • Պաշտպանի հանձնարարությամբ իրականացնում է ըստ անհրաժեշտության այցեր պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և կազմակերպություններ.
 • Պաշտպանի հանձնարարությամբ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Դեպարտամենտի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկություններ, պարզաբանումներ, նյութեր և փաստաթղթեր.
 • իրականացնում է հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող ներպետական օրենսդրության, միջազգային փորձի, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային վճիռների և այլ միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, նախապատրաստում է զեկույցներ և տեղեկանքներ.
 • իրականացնում է հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող ներպետական իրավական ակտերում օրենսդրական խնդիրների (բացերի) վերհանում և վերլուծություն, անհրաժեշտության դեպքում նախապատրաստում է համապատասխան պետական մարմիններին ուղղված գրությունների (առաջարկների) նախագծեր.
 • իրականացնում է քաղաքացիների ընդունելություն.
 • քաղաքացիներին տրամադրում է խորհրդատվություն՝ իրենց իրավունքների ու ազատությունների, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ պաշտպանության իրավական միջոցների և ընթացակարգերի վերաբերյալ.
 • իրականացնում է Դեպարտամենտի գործառույթներին առնչվող Աշխատակազմի հեռախոսահամարով ստացված տեղեկությունների հավաքագրումը, վերլուծումը.
 • իրականացնում է Պաշտպանի տարեկան հաղորդման, հատուկ կամ արտահերթ զեկույցների համար նյութերի նախապատրաստում և մասնակցում է դրանց մշակման աշխատանքներին.
 • կազմում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
 • մասնակցում է Դեպարտամենտի աշխատանքային ծրագրերի մշակմանը.
 • կատարում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ Պաշտպանի լիազորությունների հիման վրա տրված Պաշտպանի հանձնարարությունները.
 • Առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

      3.Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

1) բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ.

2) պետական ծառայության պաշտոններում երկու տարվա ստաժ կամ պետական ծառայության առնվազն 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ համայնքի ղեկավարի տեղակալի, խորհրդականի, մամուլի քարտուղարի, օգնականի և ռեֆերենտի կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.

3) առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն.

4) Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին», «Էներգետիկայի մասին», «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին», «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների, իր լիազորությունների հետ կապված գործող այլ օրենքների, իրավական ակտերի իմացություն.

5) վերլուծական մտածողություն.

6) տրամաբանություն, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշում.

7) սեղմ ժամկետներում հանձնարարությունների կատարում.

8) ժամանակի կառավարում և ճշտապահություն.

9) արդյունավետ հաղորդակցության վարում.

10) հրապարակային խոսքի ներկայացում.

11) քաղաքացիների սպասարկում.

12) թիմային աշխատանք.

13) կառավարման ներածություն.

14) գործողությունների միջոցով ուսուցում.

15) աշխատանքային պլանի մշակում.

16) տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծում և կառավարում.

17) ծրագրերի մշակում և կառավարում.

18) որոշումների և փաստաթղթերի նախապատրաստում.

19) հաշվետվությունների մշակում և ներկայացում.

20) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչի տիրապետում:

 

 1. Աշխատակազմի քարտուղարության առաջատար մասնագեը-գլխավոր հաշվապահ-ֆինանսիստի գործառույթներն են՝

1) իրականացնում է Աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը՝ «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին», «Բյուջետային համակարգի մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքներին, հաշվապահական  հաշվառման ստանդարտներին և Աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությանը համապատասխան.

2) իր լիազորությունների շրջանակներում ստորագրում է հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը՝ երկրորդ կարգի ստորագրության իրավունքով.

3) իրականացնում է ամսական, եռամսյակային և տարեկան ֆինանսական և վիճակագրական հաշվետվությունների կազմման և ամփոփման աշխատանքները.

4) իրականացնում է Աշխատակազմի ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառում, մատակարարների հետ փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ ակտերի կազմում և ձևակերպում.

5) ապահովում է ծախսերի կատարման ընթացքում ծագած թերությունների հայտնաբերումը.

6) իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Պաշտպանի և Գործադիր քարտուղարի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

7) ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնում է Աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումն ու ներկայացումը համապատասխան մարմիններին.

8) կատարում է Պաշտպանի և Գործադիր քարտուղարի այլ հանձնարարականները.

9) Առաջատար մասնագետ-գլխավոր հաշվապահ-ֆինանսիստն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 1. Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

1) բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ.   

2) պետական ծառայության պաշտոններում երկու տարվա ստաժ կամ պետական ծառայության առնվազն 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ համայնքի ղեկավարի տեղակալի, խորհրդականի, մամուլի քարտուղարի, օգնականի և ռեֆերենտի կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.

3) առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն.

4) Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին», «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական  հաշվառման  մասին», «Բյուջետային համակարգի մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», «Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների, իր լիազորությունների հետ կապված գործող այլ օրենքների, իրավական ակտերի իմացություն.

5) վերլուծական մտածողություն.

6) տրամաբանություն, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշում.

7) սեղմ ժամկետներում հանձնարարությունների կատարում.

8) ժամանակի կառավարում և ճշտապահություն.

9) արդյունավետ հաղորդակցության վարում.

10) թիմային աշխատանք.

11) կառավարման ներածություն.

12) գործողությունների միջոցով ուսուցում.

13) աշխատանքային պլանի մշակում.

14) տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծում և կառավարում.

15) ծրագրերի մշակում և կառավարում.

16) որոշումների և փաստաթղթերի նախապատրաստում.

17) հաշվետվությունների մշակում և ներկայացում.

18) հաշվապահական համակարգչային ծրագրերին տիրապետում.

19) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչի տիրապետում:

6.Դիմողը Պաշտպանի աշխատակազմի Քարտուղարություն (ք. Շուշի, Հախումյան 28) պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) գրավոր դիմում՝ ուղղված Պաշտպանին.

2) պետական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները.

3) հայտարարություն պետական ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին.

4) երկու լուսանկար՝ 3×4 սմ չափի.

5) զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայական (արական սեռի դեպքում):

 1. Դիմողը փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայանալով անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:
 2. Դիմումներն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ ժամը 9:30-ից մինչև 17:30-ը:
 3. Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2018 թվականի ­­­­­­­­­­­­­­­­­նոյեմբերի 25-ն է:
 4. Աշխատակազմի դեպարտամենտի հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանության հարցերով առաջատար մասնագետի թափուր հաստիքի համար մրցույթն անցկացվելու է 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին, ժամը՝ 10:00-ին, Պաշտպանի աշխատակազմի գտնվելու վայրում (ք. Շուշի Հախումյան 28):
 5. Աշխատակազմի քարտուղարության առաջատար մասնագետ-գլխավոր հաշվապահ-ֆինանսիստի թափուր հաստիքի համար մրցույթն անցկացվելու է 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին, ժամը՝ 15:00-ին, Պաշտպանի աշխատակազմի գտնվելու վայրում (ք. Շուշի Հախումյան 28):
 6. Դիմողը մրցույթին ներկայանում է անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:
 7. Մրցույթի թեստավորման փուլին դիմորդներին տրվելու է 50 թեստային հարցից բաղկացած առաջադրանք, որոնց 70 տոկոսին ճիշտ պատասխանելու դեպքում, դիմորդն անցնելու է հարցազրույցի փուլ: Թեստային հարցերն ընդգրկում են հետևյալ բնագավառները՝

1) ԱՀ Սահմանադրություն՝ 10 տոկոս.

2) Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիա և Մարդու քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր՝ 10 տոկոս.

3) «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ԱՀ օրենք և «ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի կանոնադրություն՝ 20 տոկոս.

4) ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված պահանջներից բխող օրենսդրություն՝ 20 տոկոս.

Աշխատակազմի դեպարտամենտի հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանության հարցերով առաջատար մասնագետի թափուր հաստիքի համար դիմում ներկայացրած անցանց համար թեստային հարցերը կընդգկեն հետևյալ իրավական ակտերը՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին», «Էներգետիկայի մասին», «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին», «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքներ:

Աշխատակազմի քարտուղարության առաջատար մասնագետ-գլխավոր հաշվապահ-ֆինանսիստի թափուր հաստիքի համար դիմում ներկայացրած անցանց համար թեստային հարցերը կընդգկեն հետևյալ իրավական ակտերը՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին», «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական  հաշվառման  մասին», «Բյուջետային համակարգի մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», «Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքներ:

5) տրամաբանություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն՝ 40 տոկոս:

 1. Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Պաշտպանի աշխատակազմի Քարտուղարություն (ք. Շուշի Հախումյան 28, հեռ. (+374 47) 739046):
 2. Մրցույթի անցկացմանը և մրցութային հանձնաժողովի ձևավորմանն ու աշխատակարգին առնչվող մանրամասները հստակեցված են ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ 2018թ. մայիսի 16-ի հրամաններով հաստատված «Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար մրցույթի անցկացման կարգով» և «Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար մրցութային հանձնաժողովների ձևավորման կարգով և աշխատակարգով»: