Կառուցվածք և անձնակազմ

Ըստ «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ԱՀ օրենքի՝ Պաշտպանի աշխատակազմը բաղկացած է երկու կառուցվածքային միավորից՝ դեպարտամենտից և քարտուղարությունից: Դեպարտամենտը զբաղվում է Պաշտպանի գործունեության բովանդակային ապահովմամբ, իսկ քարտուղարությունը՝ տեխնիկական սպասարկմամբ:

Պաշտպանն ունի նաև խորհրդականներ, որոնք չեն ընդգրկվում պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության մեջ և չեն ստանում վարձատրություն պետական միջոցներից:

Յուրաքանչյուր կառուցվածքային միավորի գործառույթները սահմանվում են Օրենքով և աշխատակազմի կանոնադրությամբ:

Դեպարտամենտ

    Քարտուղարություն

      Խորհրդականներ